لیست دوره‌های برگزار شده:

  دوره مجازی مبارزه با پولشویی(تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۴/۲۸)

  دوره مجازی مبارزه با پولشویی(تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۴/۲۸)

  (مدرس: دکتر دایوش حشمت – برگزار کننده: اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران)

  دانلود ویدئوی آموزشی دوره

  دانلود فایل PDF آموزشی

  دوره مجازی بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی جدید(تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۵/۱۳)

  دوره مجازی بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی جدید (تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۵/۱۳)

  (مدرس: دکتر سید مهدی تیموریان – برگزار کننده: اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران)

  دانلود ویدئوی آموزشی دوره

  دانلود فایل PDF آموزشی

  دوره مجازی مبانی تنظیم و انعقاد قراردادها (تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳)

  دوره مجازی مبانی تنظیم و انعقاد قراردادها (تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳)

  (مدرس: دکتر باقری – برگزار کننده: اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران)

  دانلود فایل صوتی آموزشی دوره