آسیب‌شناسی و کارآمدسازی تعاونی‌ها

عنوان دوره:  آسیب‌شناسی و کارآمدسازی تعاونی‌ها کد دوره:       ۱۰۱۱
شیوه اجرا:  حضوری (کارگاهی) مدت دوره:  ۲ روز
فراگیران دوره:  اعضای هیات مدیره روش ارزشیابی: آزمون کتبی
اهداف آموزشی:

آشنایی با نحوه فعالیت تعاونی، مشکلات و راهکارها

سرفصل های آموزشی:

تئوری:

–  شناسايي مشكلات و موانع در تعاوني ها

– تجزيه و تحليل نقاط آسيب پذير در تعاوني ها

–  شناسايي امكانات بالقوه در تعاوني ها

– تدوين راهكارهاي عملي جهت رفع مشكلات و موانع در تعاوني ها

– نحوه تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده با توجه به برنامه هاي پيش بيني شده

عملي: 

– تشكيل كارگاه آسيب شناسي و تعيين شاخص هاي مربوط به آن در قالب PRA و SWOT