تأثیر سیاست‌های حمایتی دولت بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران

نویسنده : نوروزی، حسین؛ انصاری، وحیده؛ نویسنده مسئول : حسینی، سید صفدر؛

مجله: تحقیقات اقتصاد کشاورزی » بهار ۱۳۹۹-شماره ۴۵ علمی-پژوهشی ‏(۲۴ صفحه – از ۴۵ تا ۶۸)

این پژوهش باهدف بررسی نگرش مردم به تعاون و شرکت های تعاونی در ایران انجام شده است. روش تحقیق آن پیمایش و شیوه نمونه گیری، در انتخاب استان ها وشهرستان ها، تصادفی ساده و در انتخاب پاسخگویان سهمیه ای و متناسب با گروه های شغلی بوده است. حجم نمونه مقتضی براساس فرمول کوکران ۱۵۵۰ نفر محاسبه شده است. کنکاش در ویژگی های جامعه آماری بر اساس پرسشنامه طراحی شده دارای روایی، منجربه نتایج متعددی شده که برخی از آنها عبارتند از: در کل میزان آگاهی بیشتر پاسخگویان از برنامه ها و عملکرد تعاونی و میزان مشارکت بیشتر آنها در حد متوسط روبه پایین بوده است. بیشتر پاسخگویان دارای نگرش مثبت به تعاون و تعاونی ها می باشند. میانگین فردگرایی افراد پایین تر از حد متوسط طیف، میانگین تقدیرگرایی بیشتراز حد متوسط طیف، میانگین آینده نگری کمتر از حد متوسط طیف و میانگین نوگرایی پاسخگویان کمتر از حد متوسط طیف می باشد. در کل، میانگین نمره پاسخگویان به سوالات سرمایه اجتماعی، پایین تر از حد متوسط طیف است. نگرش زنان و مردان به تعاون و تعاونی ها تفاوت معناداری ندارد. با افزایش سن پاسخگویان شاهد افزایش میزان نگرش مثبت به تعاون می باشیم. متاهلین نسبت به مجردان نگرش مثبت تری به تعاون و تعاونی دارند. افراد ساکن در شهرها نسبت به ساکنان روستایی، دارای نگرش مثبت تری به تعاون هستند. با افزایش فردگرایی در افراد، نگرش مثبت آنان نسبت به تعاون کاهش می یابد. بین سایر ویژگی های شخصیتی همانند تقدیرگرایی، آینده نگری و نوگرایی با نگرش به تعاون رابطه معنادار دیده نمی شود. میزان سرمایه اجتماعی افراد دارای رابطه مستقیم و معنادار با نگرش مثبت به تعاونی است و این رابطه در مشارکت اجتماعی بیشتر از اعتماد، دیده می شود. در مجموع براساس رگرسیون چندمتغیره، دو متغیر فردگرایی و سرمایه اجتماعی، ۲۷ درصد از تغییرات نگرشی پاسخگویان به تعاونی را تبیین می کنند. اثر فردگرایی بر نحوه نگرش به تعاونی منفی و برابر ۲۵- درصد و اثر سرمایه اجتماعی ۱۵ درصد است. بنابراین میزان فردگرایی اثر منفی و غیرمستقیم و سپس سرمایه اجتماعی اثرمستقیم و معنا دار به نگرش مثبت درباره تعاون و تعاونی در مدل رگرسیونی دارند.

راهکارهایی برای توانمندسازی کسبوکارهای تعاونی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی برای توانمندسازی تعاونیهای طیور در استان همدان به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق ۵۴ نفر از اعضای هیأت مدیره تعاونیهای طیور بودند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفت و برای بررسی پایایی آن نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم میانگین ۸۵/۰ به دست آمد. روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر روشهای توصیفی و تحلیلی بود که در قالب نرمافزارهای آماری SPSS و ۸٫LISREL8 انجام شد. با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای طیور در چهار دسته کلی شامل »اصالح نظامهای حمایتی«، »توانمندسازی مدیران تعاونیها«، »توسعه آموزش و تحقیقات« و »اصالح ساختار تولید و مصرف« دسته بندی شدند که در مجمو ع ۵۶ درصد از تغییرات واریانس متغیرهای مربوط به راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای طیور را تبیین نمودند. به منظور بررسی اعتبار سازهای پرسشنامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه »راهکارهای توانمند سازی تعاونیهای طیور« دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار ۸٫LISREL8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شاخصهای نیکویی برازش برای سازه »راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای طیور« تناسب( RMSEA=0.011, AGFI=0.90, GFI=0.86( کامل الگو با داده های مشاهده شده را تأیید نمودند. بر مبنای یافته های تحقیق، توصیه هایی برای اصالح و تقویت نظامهای حمایتی، مدیریت تعاونی، مدیریت نظام تولید و بازاریابی و بهبود بهره وری ارائه شده است.

شناسایی و اولویت بندی خط مشیهای توسعۀ کارآفرینی بخش تعاون

نظام تعاونی روش مناسبی براي ایجاد کسب وکار است. در نتیجه هدف این پژوهش شناسایی و اولویتبندي خطمشیهاي توسعۀ کارآفرینی بخش تعاون میباشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماري پژوهش مدیران، ادارة تعاون و اعضاي هیأت علمی دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان بودندکه سرشماري شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامۀ محققساخته بود. ابتدا پرسشنامهاي با طیف ۵ گزینهاي لیکرت تهیه و روایی و پایایی آن تأئید شد. تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع و پس از جمعآوري به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس شاخصهایی که بار عاملی بیشتري داشتند انتخاب و پرسشنامۀ ارجحیت بندي با معیارهاي منتخب تهیه شد. این پرسشنامه ۳ معیار، ۸ زیرمعیار و ۴۲ گزینه داشت. روایی پرسشنامه تأئید شد. نرخ ناسازگاري کلیۀ شاخصها نیز کمتر از ۱/۰ بهدست آمد. سپس این پرسشنامه مجدد بین اعضاي نمونه توزیع و دادههاي بهدست آمده با روش AHP و نرمافزار سوپردسیژن تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد خط مشیهاي حوزة بسترسازي با وزن ۷۰/۰ در رتبۀ نخست، حوزة هدایت و عملیاتی با وزن ۲۰/۰ در رتبۀ دوم و حوزة تثبیت و نهادینه سازي با وزن ۰۸/۰ در رتبۀ سوم قرار دارد. مهمترین زیرمعیارهاي حوزة بسترسازي و نهادینه سازي، خط مشیهاي آموزش و مهارت با وزنهاي ۷۳/۰ و ۶۹/۰ و در حوزة عملیاتی، خط مشیهاي حوزة انگیزش با وزن ۸۰/۰ است؛ بنابراین به خط مشیگذاران توصیه میشود بیشترین توجه آنها به بسترسازي معطوف شود.

راز موفقیت کسب و کارهای تعاونی در جهان تعاونیها و توسعه پایدار

در كتـاب ِ پيـش رو، ابتـدا نگاهـى كلى به تعاونىهـاى جهان، ماهيـت، انواع و كاركردهـاى آن، با تاكيـد بـر نقـش اصول و ارزشهـاى تعاون بـر توسـعه كارآفرينى و پايـدارى جوامع خواهيم داشـت. سـپس داسـتان موفقيـت ۵۵ تعاونى كارآفرين، از كشـورهاى مختلـف دنيا، ارائه و پـس از آن تحليل مفاهيـم اصلـى آنهـا از طريـق روش تحليـل محتـوى و در ادامـه تبييـن ويژگىهـاى گفتمـان تعاون و ارائـه مـدل مربوطـه را خواهيـم داشـت. در پايـان نيز چنديـن پيشـنهاد عملى بر مبنـاى اطلاعات تجربـى و ويژگىهـاى گفتمـان تعاون ارائه خواهد شـد.

باور تعاون

باور تعاون .تعاون در اندیشه و عمل
دسته بندی مطالب بر اساس موضوعاتی در راستای: تعاون، اهمیت و حضور تعاون، تاریخچه تعاون، ونحوه ایجاد تعاون و بنیاد تعاون و … می‌باشد.