فرم نظرسنجی دوره آموزشی(تکمیل این فرم جهت صدور گواهینامه آموزشی الزامیست.)

زمان کلاس مناسب بودزمان کلاس مناسب نبود

طول مدت دوره کافی بود.طول مدت دوره زیاد بود.طول مدت دوره کم بود.


شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه


8 تا 10 صبح10 تا 12 صبح12 تا 14 عصر14 تا 16 عصر16 تا 18 عصرسایر زمانها


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی


کاملا راضیراضینظری ندارمناراضیکاملا ناراضی