لطفا توجه فرمایید که جهت شرکت در دوره مجازی و امکان صدور گواهینامه آموزشی، تکمیل و ارسال فرم ذیل الزامیست. با تشکر