عناوین دوره‌های آموزشی شبکه تعاونی‌ها

همه دوره‌ها
ردیف عنوان دوره فراگیران ساعت دوره
تئوری عملی جمع
۱ آسیب‌شناسی و کارآمدسازی تعاونی‌ها هیأت مدیره ۶ ۶ ۱۲
۲ آیین‌نامه استخدامی در تعاونی‌ها ۶ ۰ ۶
۳ آشنایی با برگزاری مجامع و ثبت در سامانه اداره ثبت ۶ ۰ ۶
۴    آشنایی با وظایف مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۵ اصول و مبانی تهیه و تدوین طرح ها ۶ ۶ ۱۲
۶ بازار بورس و اوراق بهادار ۶ ۰ ۶
۷ آیین نامه های معاملاتی ۶ ۰ ۶
۸  بودجه بندی در تعاونی ها ۶ ۶ ۱۲
۹ خلاقیت و کارآفرینی در تعاونی ها ۶ ۶ ۱۲
۱۰  صورت حساب های مالی ۸ ۸ ۱۶
۱۱ آشنایی با مفاهیم قانون تجارت ۶ ۰ ۶
۱۲ قانون تعاون و اساسنامه های تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۱۳  قانون کار و تامین اجتماعی ۸ ۰ ۸
۱۴ قوانین، مقررات و آیین نامه های مالیاتی ۶ ۰ ۶
۱۵ مدیریت تحول و بهبود نیروی انسانی ۶ ۰ ۶
۱۶ تضمین ها و وثیقه ها در تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۱۷ آشنایی  باحقوق ووظایف اعضا درتعاونی ها ۴ ۰ ۴
۱۸ آشنایی با قانون تعاون و اساسنامه و اصول دستورالعمل های شرکتهای تعاونی تولید ۸ ۰ ۸
۱۹ بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات ۸ ۰ ۸
۲۰ مدیریت و توسعه منابع انسانی ۶ ۰ ۶
۲۱ آشنایی با مفاهیم حسابرسی و حسابداری مالی ۸ ۰ ۸
۲۲ مبانی تنظیم و انعقاد قراردادها ۸ ۰ ۸
۲۳ مهارتهای کسب وکار وکارآفرینی ۸ ۰ ۸
۲۴ مدیریت و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی ۸ ۰ ۸
۲۵ آشنایی با طرح های تجاری واشتغال زا در تعاونیها ۸ ۰ ۸
۲۶ تولید سبز(صرفه جویی در منابع، زمان ومحیط زیست) ۶ ۶ ۱۲
۲۷ مهارتهای ارتباطی واصول وفنون مذاکره ۶ ۰ ۶
۲۸ راهکارهای تجاری سازی وبرندسازی محصولات تعاونیها ۸ ۰ ۸
۲۹ مستند سازی و اموال و املاک در تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۳۰ صنعت زنبورداری وتولید عسل هیأت مدیره ۸ ۸ ۱۶
۳۱ آشنایی با نحوه تولید وبازاریابی گیاهان دارویی ۶ ۶ ۱۲
۳۲ آشنایی با طرح های زیست محیطی-بوم گردی-دانش بومی وصنایع دستی ۸ ۸ ۱۶
۳۳ تبدیل وفرآوری محصولات کشاورزی ودامی در راستای توسعه صنایع تکمیلی ۸ ۸ ۱۶
۳۴ آشنایی با شیوه های نوین بازاریابی ۸ ۰ ۸
۳۵ آموزش مهارتهای عمومی در مدیریت تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۳۶ کاشت زعفران ۶ ۶ ۱۲
۳۷ استانداردسازی بسته بندی محصولات ۶ ۰ ۶
۳۸ بازدید آموزشی ۰ ۱۲ ۱۲
۳۹ مبانی بازاریابی وبازار رسانی ۸ ۰ ۸
۴۰ آشنایی با شیوه ارزشیابی الکترونیکی عملکرد تعاونی ها مدیرعامل ۴ ۰ ۴
۴۱ آشنایی با وظایف مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۴۲ آشنایی با اصول و فنون مشارکت در تعاونیها        ۶ ۲ ۸
۴۳ آشنایی با برگزاری مجامع و ثبت در سامانه اداره ثبت* ۶ ۶ ۱۲
۴۴ قانون تعاون و اساسنامه تعاونی ها ۱۲ ۰ ۱۲
۴۵ بازار بورس و اوراق بهادار ۶ ۰ ۶
۴۶ بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی ۸ ۰ ۸
۴۷  بودجه بندی در تعاونی ها ۶ ۶ ۱۲
۴۸ مبانی تنظیم و انعقاد قراردادها ۸ ۰ ۸
۴۹ آشنایی با مفاهیم قانون تجارت ۶ ۰ ۶
۵۰  قانون کار و تامین اجتماعی ۶ ۰ ۶
۵۱  قوانین، مقررات و آیین نامه های مالی و مالیاتی در تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۵۲ خلاقیت و کارآفرینی در تعاونی‌ها ۶ ۶ ۱۲
۵۳ مبانی کنترل و ارزیابی ۸ ۰ ۸
۵۴ مدیریت و برنامه ریزی در تعاونی ها ۱۲ ۰ ۱۲
۵۵ مدیریت و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی ۱۲ ۰ ۱۲
۵۶ مدیریت و توسعه منابع انسانی ۸ ۰ ۸
۵۷ آشنایی با وظایف مدیریت با تاکید بر برنامه‌ریزی تعاونی تولید ۱۲ ۰ ۱۲
۵۸ آشنایی با اصول تسهیل‌گری و مشارکت ۶ ۶ ۱۲
۵۹  آشنایی با مبانی تولید محصولات در فضای کنترل شده مدیرعامل ۸ ۰ ۸
۶۰ مصرف بهینه نهاده های کشاورزی ۱۲ ۶ ۱۸
۶۱ آشنایی با مدیریت ریسک و بیمه در شرکتهای تعاونی تولید ۱۲ ۰ ۱۲
۶۲ آشنایی با تسهیلات بانکی و اعتبارات ملی و استانی ۸ ۰ ۸
۶۳ آشنایی با بودجه بندی و حسابداری عمومی در شرکت‌ها  و آشنایی با نرم افزار سیترا ۱۲ ۰ ۱۲
۶۴ آشنایی با حوزه فعالیت های معاونت های تخصصی جهاد کشاورزی و آب منطقه ای ۴ ۰ ۴
۶۵ آشنایی با سامانه های نوین آبیاری و اصول حفاظت و بهره برداری و نگهداری آن ۱۲ ۰ ۱۲
۶۶ آشنایی با مدیریت کارآفرینی و کسب و کار کشاورزی ۸ ۰ ۸
۶۷ آشنایی با اصول قراردادها و پیمانها ۸ ۰ ۸
۶۸ آشنایی با قوانین و مقررات آب نحوه تشکیل گروه های هم آب و مدیریت آبیاری در مزرعه ۱۲ ۰ ۱۲
۶۹ آشنایی با فرآیند تولید و فرآوری بذر و نهال ۸ ۰ ۸
۷۰ آشنایی با مبانی و الزامات تحویل حجمی آب ۸ ۰ ۸
۷۱ مبانی کشاورزی هوشمند و حفاظتی ۸ ۰ ۸
۷۲  اصول مکانیزاسیون کشاورزی منطقه ۱۲ ۱۲ ۲۴
۷۳ تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ۶ ۶ ۱۲
۷۴ حرف و فرصت های شغلی در بخش کشاورزی ۸ ۰ ۸
۷۵  مبانی تولید محصولات سالم و ارگانیک ۸ ۰ ۸
۷۶ آشنایی با فرآیند های الکترونیکی تامین ،توزیع و نگهداری نهادهای کشاورزی در سامانه نهادپخش (نپ) ۶ ۶ ۱۲
۷۷ تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک در بازار ۶ ۰ ۶
۷۸ آشنایی با سامانه جامع بیمه کشاورزی ۶ ۲ ۸
۷۹ ابزارهای نوین مالی در بورس کالای ایرانی ۸ ۰ ۸
۸۰ بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات ۸ ۰ ۸
۸۱  تجارت و بازرگانی بین المللی ۸ ۰ ۸
۸۲ تجارت الکترونیک ۶ ۲ ۸
۸۳  کسب و کارهای اینترنتی ۶ ۲ ۸
۸۴  اینترنت مارکتینگ ۶ ۲ ۸
۸۵ قوانین ومقررات ثبت تعاونیهای بخش کشاورزی ۶ ۲ ۸
۸۶ آشنایی  باحقوق ووظایف اعضا درتعاونی ها ۴ ۰ ۴
۸۷ مدیریت مزرعه مدیرعامل ۱۸ ۶ ۲۴
۸۸ آشنایی با برگزاری مجامع و ثبت در سامانه اداره ثبت ۶ ۶ ۱۲
۸۹ آیین ناه های معاملاتی ۶ ۰ ۶
۹۰ آشنایی با وظایف مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۹۱ مهارتهای ارتباطی واصول وفنون مذاکره ۶ ۰ ۶
۹۲ اصول کشاورزی قرار دادی ۸ ۴ ۱۲
۹۳ اصول و فنون فروش ۶ ۰ ۶
۹۴ صنعت بیمه و کاربرد آن در حوزه کشاورزی ۶ ۰ ۶
۹۵ آشنایی با مفاهیم حسابداری و حسابرسی مالی ۸ ۰ ۸
۹۶ گردشگری در حوزه کشاورزی (فارم توریسم) ۸ ۰ ۸
۹۷ اصول خرید و فروش مواد سوختی ۴ ۲ ۶
۹۸ حسابداری در شرکتها ۸ ۰ ۸
۹۹ تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری ۸ ۶ ۱۲
۱۰۰ آسیب شناسی و کارامد سازی در تعاونی ها ۶ ۶ ۱۲
۱۰۱ اخلاق در بازاریابی و بازاررسانی ۶ ۰ ۶
۱۰۲ استراتژی ها و برنامه های قیمت گذاری ۶ ۰ ۶
۱۰۳ مبانی بازاریابی و بازار رسانی ۸ ۰ ۸
۱۰۴ آشنایی با روش های یکپارچه سازی اراضی  ۸ ۰ ۸
۱۰۵ اصول و مبانی آموزش در تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۱۰۶ تضمین ها و وثیقه ها در تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۱۰۷ اصول تهیه و تدوین طرح های کشاورزی ۸ ۴ ۱۲
۱۰۸ اجرای دوره های آموزشی غیر حضوری ۶ ۰ ۶
۱۰۹ تهیه و تنظیم گزارش های مالی ۶ ۶ ۱۲
۱۱۰ آشنایی با اصول بایگانی و مکاتبات اداری ۶ ۰ ۶
۱۱۱ بازدید آموزشی ۰ ۱۲ ۱۲
۱۱۲ تهیه و تنظیم گزارش های مالی ۶ ۶ ۱۲
۱۱۳  تهیه و تنظیم نسبت ها و صورت های مالی ۶ ۶ ۱۲
۱۱۴ شیوه های ارزیابی عملکرد در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۱۱۵ قانون تعاون و اساسنامه تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۱۱۶ قانون کار و تامین اجتماعی بازرس ۶ ۰ ۶
۱۱۷ قوانین، مقررات و آیین نامه های مالیاتی ۶ ۰ ۶
۱۱۸ مبانی کنترل و نظارت در تعاونی‌ها ۶ ۰ ۶
۱۱۹ مسائل مالی و حسابرسی در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۱۲۰ تنظیم و انعقاد قراردادها ۸ ۰ ۸
۱۲۱ تضمین ها و وثیقه ها در تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۱۲۲ اصول و مبانی تهیه و تدوین طرح ها ۶ ۶ ۱۲
۱۲۳ اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی ۶ ۲ ۸
۱۲۴ آشنایی با وظایف مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۱۲۵ آشنایی با برگزاری مجامع و ثبت در سامانه اداره ثبت ۴ ۰ ۴
۱۲۶ آشنايي با وظايف بازرسان در تعاونیها ۴ ۰ ۴
۱۲۷ آیین نامه استخدامی و انضباطی کارکنان ۶ ۰ ۶
۱۲۸ به کارگیری رایانه و سیستم های نرم افزاری در حسابداری (سیترا و…) حسابدار ۱۲ ۶ ۱۸
۱۲۹  حسابداری میانه ۶ ۲ ۸
۱۳۰  حسابداری مالیاتی ۶ ۲ ۸
۱۳۱  بودجه بندی در تعاونی ها ۸ ۴ ۱۲
۱۳۲  تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تهیه نسبت های مالی ۱۲ ۶ ۱۸
۱۳۳ استانداردهای حسابداری مربوط به نحوه و ارائه صورت های مالی و یادداشتهای همراه ۱۲ ۶ ۱۸
۱۳۴ ثبت و گزارش حساب ها و تهیه گزارش های مالی نهایی ۶ ۶ ۱۲
۱۳۵ قوانین، مقررات و آیین نامه های مالی معاملاتی و مالیاتی در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۱۳۶ حسابداری کشاورزی ۸ ۰ ۸
۱۳۷  مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ ۰ ۱۲
۱۳۸ حسابداری مالیات بر ارزش افزوده ۸ ۰ ۸
۱۳۹ مستندسازی و کدگذاری اموال و دارایی‌های ثابت منقول و غیر منقول در تعاونی ها ۶ ۰ ۶
۱۴۰ اخلاق در بازاریابی و بازاررسانی کارشناس بازرگانی ۶ ۰ ۶
۱۴۱  استراتژی ها و برنامه های قیمت گذاری ۶ ۰ ۶
۱۴۲ آشنایی با مفاهیم قانون تجارت ۶ ۰ ۶
۱۴۳ آشنایی با سامانه خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی (نپ) ۴ ۴ ۸
۱۴۴ اندازه گیری و پیش بینی تقاضا در بازار ۶ ۰ ۶
۱۴۵ بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات کارشناس بازرگانی ۸ ۰ ۸
۱۴۶  تجارت و بازرگانی بین المللی ۸ ۰ ۸
۱۴۷ بازار بورس و اوراق بهادار ۶ ۰ ۶
۱۴۸ آیین نامه معاملاتی ۶ ۰ ۶
۱۴۹ مشتری مداری ۶ ۰ ۶
۱۵۰ تجارت الکترونیک ۶ ۲ ۸
۱۵۱  کسب و کارهای اینترنتی ۶ ۲ ۸
۱۵۲  اینترنت مارکتینگ ۶ ۶ ۱۲
۱۵۳ بازاریابی و بازارسازی محصولات کشاورزی ۸ ۴ ۱۲
۱۵۴ طراحی و مدیریت شبکه توزیع ۶ ۰ ۶
۱۵۵  بازاریابی و فروش تخصصی ۶ ۰ ۶
۱۵۶ مدیریت استراتژیک بازاریابی ۸ ۰ ۸
۱۵۷ مبانی بازاریابی و بازارسازی ۱۲ ۰ ۱۲
۱۵۸ اصول و فنون فروش ۶ ۰ ۶
۱۵۹  آشنایی با حقوق کار کارشناس حقوقی ۱۲ ۰ ۱۲
۱۶۰  تنظیم و انعقاد قراردادها ۱۲ ۰ ۱۲
۱۶۱ آشنایی با تسهیلات بانکی و اعتبارات ملی و استانی ۴ ۰ ۴
۱۶۲ قوانین و مقررات ثبت تعاونی های بخش کشاورزی ۶ ۰ ۶
۱۶۳ مبانی طرح و اثبات دعاوی در محاکم ۱۲ ۰ ۱۲
۱۶۴ تضمین ها و وثیقه ها در تعاونی ها ۸ ۰ ۸
۱۶۵ آیین نامه معاملاتی ۶ ۰ ۶
۱۶۶ مستند سازی و اموال و املاک در تعاونی ها ۱۲ ۰ ۱۲
۱۶۷ مقررات جزایی حاکم بر تعاونی ها ۱۲ ۰ ۱۲
۱۶۸ اصول تهیه و تدوین طرح های کشاورزی کارشناس خدمات فنی ۱۲ ۶ ۱۸
۱۶۹ اصول کشاورزی قرار دادی ۸ ۴ ۱۲
۱۷۰ اصول فرآوری، بسته بندی و نگهداری محصولات کشاورزی ۱۲ ۶ ۱۸
۱۷۱  اصول مکانیزاسیون سازی کشاورزی ۱۲ ۱۲ ۲۴
۱۷۲ تکنولوژی تولید بذر، کنترل و گواهی آن ۱۸ ۶ ۲۴
۱۷۳ حرف و فرصت های شغلی در بخش کشاورزی ۱۲ ۶ ۱۸
۱۷۴  مدیریت مزرعه کارشناس خدمات فنی ۱۸ ۶ ۲۴
۱۷۵ مصرف بهینه نهاده های کشاورزی ۱۲ ۶ ۱۸
۱۷۶ اصول و مبانی تهیه و تدوین طرح ها ۶ ۶ ۱۲
۱۷۷ تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ۸ ۰ ۸
۱۷۸  آشنایی با مبانی تولید محصولات در فضای کنترل شده ۸ ۰ ۸
۱۷۹ آشنایی با روش های یکپارچه سازی اراضی  ۸ ۰ ۸
۱۸۰ آشنایی با سامانه های نوین آبیاری و اصول حفاظت و بهره برداری و نگهداری آن ۱۲ ۰ ۱۲
۱۸۱ آشنایی با قوانین و مقررات آب نحوه تشکیل گروه های هم آب و مدیریت آبیاری در مزرعه ۱۲ ۰ ۱۲
۱۸۲ آشنایی با فرآیند تولید و فرآوری بذر و نهال ۸ ۰ ۸
۱۸۳ آشنایی با مبانی و الزامات تحویل حجمی آب ۸ ۰ ۸
۱۸۴ مبانی کشاورزی هوشمند و حفاظتی ۸ ۰ ۸
۱۸۵ آشنایی با مبانی تولید محصولات ارگانیک ۸ ۰ ۸
۱۸۶ آشنایی با فرآیند های الکترونیکی تامین ،توزیع و نگهداری نهادهای کشاورزی در سامانه نهادپخش (نپ) ۶ ۶ ۱۲
۱۸۷ اصول تغذیه و بهداشت دام و طیور ۶ ۶ ۱۲
۱۸۸ پرورش گاو شیری و گوشتی ۶ ۶ ۱۲
۱۸۹ پرورش طیور گوشتی و تخمگذار ۶ ۶ ۱۲
۱۹۰ آشنایی با بهینه سازی و رفع عیوب اجرای ویندوز کارشناس کامپیوتر ۴ ۴ ۸
۱۹۱ آشنایی با پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات ۴ ۴ ۸
۱۹۲ آشنایی با مهارتهای هفت گانه(ICDL) ۹۸ ۳۴ ۱۳۲
۱۹۳ ارزیابی دوره های آموزشی کارشناس آموزش ۶ ۰ ۶
۱۹۴ اجرای دوره های آموزشی غیر حضوری ۶ ۰ ۶
۱۹۵ اصول و مبانی آموزش در تعاونی ها ۱۲ ۰ ۱۲
۱۹۶  آموزش بزرگسالان ۱۲ ۰ ۱۲
۱۹۷  برنامه ریزی آموزشی ۱۲ ۰ ۱۲
۱۹۸  تکنولوژی آموزشی ۴ ۴ ۸
۱۹۹ آشنایی با اصول حقوقی حاکم بر معاملات کاربراعتبارات ۶ ۰ ۶
۲۰۰ آشنایی با اعتبارات بخش کشاورزی ۱۲ ۰ ۱۲
۲۰۱ حسابداری اعتبارات بخش کشاورزی ۱۸ ۰ ۱۸
۲۰۲ کنترل و نظارت اعتبارات بخش کشاورزی ۱۸ ۰ ۱۸
۲۰۳ به کارگیری رایانه و سیستم های نرم افزاری در حسابداری اعتبارات بخش کشاورزی ۶ ۱۲ ۱۸
۲۰۴ شناخت عوامل در محیط کار و مهارت های لازم ارتباطی با مشتریان ۸ ۰ ۸
۲۰۵ اصول و ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط فروشگاه فروشنده ۴ ۲ ۶
۲۰۶ به کارگیری سیستم نرم‌افزاری در فروش ۲ ۴ ۶
۲۰۷ روش ها و فنون نوین فروشندگی ۶ ۰ ۶
۲۰۸ اصول و فنون فروش ۶ ۰ ۶
۲۰۹ طبقه بندی، نگهداری کالا و کنترل موجودی ۴ ۲ ۶
۲۱۰  مشتری مداری ۶ ۰ ۶
۲۱۱ اصول ایمنی و بهداشت محصولات درانبار انباردار ۴ ۲ ۶
۲۱۲ انواع انبارهای نگهداری محصولات و کالا ۶ ۰ ۶
۲۱۳ چیدمان محصولات و کالا در انبار ۳ ۳ ۶
۲۱۴ سیستم نرم افزاری انبارداری ۲ ۴ ۶
۲۱۵ انبار گردانی و کنترل موجودی ۲ ۴ ۶
۲۱۶ کنترل عوامل محیطی در انبار ۶ ۰ ۶
۲۱۷ تهیه و تنظیم صورتجلسه ترخیص و دریافت کالا و تحویل به انبار کارپرداز ۶ ۰ ۶
۲۱۸ قوانین و مقررات کارپردازی و مالی ۶ ۰ ۶
۲۱۹ اصول جمع آوری و طبقه بندی اسناد و مدارک آمار و ارقام متصدی امور دفتری و بایگانی ۶ ۰ ۶
۲۲۰ انواع نامه، اسناد و مدارک ۶ ۰ ۶
۲۲۱ رعایت نکات حفاظتی، ایمنی و بهداشت کار ۶ ۰ ۶
۲۲۲ آشنایی با اصول بایگانی و مکاتبات اداری ۶ ۰ ۶
۲۲۳ روش های بایگانی ۶ ۰ ۶
۲۲۴ نحوه تشکیل پرونده اداری و کد گذاری انواع پرونده در رایانه ۶ ۰ ۶
۲۲۵ اصول دریافت شیر خام از دامدار مسئول جمع آوری شیر ۴ ۲ ۶
۲۲۶ بهداشت محیط، ابزار و تجهیزات حمل و نگهداری شیر خام ۴ ۲ ۶
۲۲۷ ثبت داده ها و تهیه گزارش ۴ ۲ ۶
۲۲۸  حمل و نگهداری شیر خام ۴ ۲ ۶
۲۲۹ ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط ۶ ۰ ۶
۲۳۰ نمونه برداری و آزمایش شیرخام ۶ ۶ ۱۲
۲۳۱ آشنایی با اصول فنی وسایط نقلیه و رفع عیوب ساده راننده ۶ ۰ ۶
۲۳۲ اصول حفظ و نگهداری خودرو و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ۶ ۰ ۶
۲۳۳ اصول حفاظت فیزیکی و ایمنی ساختمان و تاسیسات سرایدار و نگهبان ۶ ۰ ۶
دوره‌ها به تفکیک استانی